FIO 2019: wyniki oceny formalnej

24 stycznia, 2019

Zakończyliśmy ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2019. Ocena ponad 3 tys. ofert trwała zaledwie 26 godzin! Poniżej prezentujemy jej wyniki.

Wszystkie oferty zostały poddane ocenie formalnej. Na 3276 ofert złożonych w Generatorze 23 nie spełniły kryteriów formalnych, a 3253 oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Oferentom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

Lista Ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej (pdf)

Lista Ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej (pdf)

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu FIO 2019 Oferentom, których oferty zostały odrzucone na podstawie 2. kryterium formalnego przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy przesłać:

  • drogą pocztową lub
  • wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fio@niw.gov.pl lub
  • złożyć w sekretariacie NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej FIO 2019.

W przypadku wysyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.