Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022 – wyniki oceny formalnej

15 września, 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033, edycja 2022.

 

Na 342 oferty złożone w Systemie Obsługi Dotacji, 1 nie spełniła kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Oferentom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

 

Poniżej zamieszczona została lista ofert odrzuconych i zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu „Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022”, Oferentom, których oferty zostały odrzucone, przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

  • drogą pocztową lub
  • wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fm@niw.gov.pl lub
  • złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO:
    Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
    00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej Fundusz Młodzieżowy, edycja 2022.