Grudniowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2020 rok

8 grudnia, 2021

 

Z wykazu wg stanu na dzień 5 listopada 2021 roku, zawierającego 8 838 organizacji pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął 5 organizacje:

  • 4 organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • organizację, której wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 833 organizacje pożytku publicznego.

 

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.