II posiedzenie Rady NIW-CRSO III kadencji

16 kwietnia, 2024

RADA NIW

15 kwietnia 2024 roku miało miejsce II posiedzenie Rady NIW-CRSO III kadencji. W trakcie spotkania poruszono tematy dotyczące m.in. aktualizacji zapisów w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018–2030 – Priorytet 5 Wsparcie doraźne edycja 2024, a także naboru do Komitetów Sterująco Monitorujących programy NIW-CRSO. Podczas posiedzenia zaprezentowani zostali również nowi członkowie Rady NIW-CRSO oraz omówiono wprowadzone przez Dyrekcję NIW-CRSO zmiany w Instytucie.

 

 

Posiedzenie Rady NIW rozpoczęło się od prezentacji nowych członków. Do grona Rady NIW dołączył Paweł Szewczyk z Ministerstwa Finansów oraz Marek Krawczyk, doradca Agnieszki Buczyńskiej, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego, przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

 

W trakcie spotkania Rada NIW zaktualizowała zapisy w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018–2030 – Priorytet 5 Wsparcie doraźne, edycja2024. Omówiono ścieżki składania wniosków czy przyznawania dotacji. Przyjęto uchwałę w sprawie zmian w regulaminie Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018–2030 – w ramach Priorytetu 5 Wsparcie doraźne, edycja 2024.

 

W związku z akceptacją zmian w regulaminie w konkursie PROO edycja 2024, w dniu dzisiejszym zostanie ogłoszony konkurs PROO 5.

 

Podczas posiedzenia omówiono także zmiany w Instytucie, które wprowadza Dyrekcja NIW-CRSO. Wśród przedmiotu rozmowy pojawiło się rozstrzygnięcie konkursów ROP, PROO oraz NOWEFIO, a także temat kapitału żelaznego i wsparcia dla organizacji. W trakcie poinformowano także, że są prowadzone prace nad akceptacją sprawozdań złożonych przez organizacje.

 

Ostatnim tematem omówionym podczas II posiedzenia Rady NIW-CRSO, był nabór do Komitetów Sterująco-Monitorujących programy NIW-CRSO. W trakcie tej części spotkania poruszono zadania należące do komitetów, treść wzoru zgłoszeń czy wymagań wobec kandydatów.

 

Kolejne spotkanie Rady NIW-CRSO zaplanowano na 6 maja 2024 roku.

 

——————

 

Rada NIW-CRSO to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących Instytutu. Opiniuje plany i sprawozdania z działalności oraz plany i sprawozdania finansowe Instytutu. Ponadto do kompetencji Rady należy zatwierdzanie regulaminów konkursów w ramach programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję. Ustrój Rady regulują artykuły 9-12 ustawy o NIW-CRSO, wewnętrzny sposób funkcjonowania Rady określa regulamin.

 

Więcej informacji na temat Rady NIW