Informacja dotycząca konkursu na stanowisko Dyrektora NIW-CRSO

29 marca, 2024

Konkurs na Dyrektora NIW

 

Przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej została opublikowana informacja o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

 

Pod poniższym adresem znajdują się wszystkie informacje dotyczące naboru, w tym:

 

 • procedura powołania Dyrektora NIW – CRSO ze wskazaniem podstawy prawnej, opisem poszczególnych etapów konkursu, wymaganiami stawianymi kandydatom i ramowym harmonogramem;
 • formularz zgłoszeniowy;
 • wzór oświadczenia dla kandydatek i kandydatów;
 • klauzula RODO.

https://www.gov.pl/web/premier/nabor-na-wyzsze-stanowiska-panstwowe4

 

Dyrektor NIW-CRSO powoływany jest przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego na pięcioletnią kadencję. Do konkursu zapraszamy kandydatki i kandydatów, którzy m.in.

 

 • mają polskie obywatelstwo,
 • korzystają z pełni praw publicznych,
 • mają wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
 • dysponują ekspercką wiedzą w obszarze działalności pożytku publicznego i wolontariatu, a także stowarzyszeń i fundacji w Rzeczypospolitej Polskiej
 • mają przynajmniej pięcioletnie doświadczenie w organizacjach pozarządowych lub innych zorganizowanych formach społeczeństwa obywatelskiego.

Procedura składa się z pięciu etapów, przy czym przedstawiony w ogłoszeniu harmonogram ma charakter ramowy, a poszczególne jego etapy mogą być wydłużone w zależności od liczby osób, które zgłosiły się do konkursu.

 

Wybór poprzedzony wysłuchaniem publicznym zostanie dokonany spośród maksymalnie pięciu kandydatek i kandydatów.

 

Dokumenty należy składać do 15 kwietnia 2024 r.:

 

 • pocztą na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
 • kurierem na adres Biura Podawczego KPRM przy ul. J. Ch. Szucha 14, 00-583 Warszawa
 • osobiście w Biurze Podawczym KPRM przy ul. J. Ch. Szucha 14, 00-583 Warszawie
 • elektronicznie na adres: Sekretariat_DOB@kprm.gov.pl; wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów/zdjęć lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.