Kobieca twarz III sektora

8 marca, 2019

Aktywne, zaangażowane, twórcze, odważne, wrażliwe, wytrwałe, silne, pełne energii, inspirujące – takie są kobiety sektora pozarządowego w Polsce. Chcą zmieniać świat, swoje otoczenie, pomagać innym. Nie czekają na cud, tylko biorą sprawy w swoje ręce. 8 marca składamy tym wszystkim wyjątkowym kobietom serdeczne podziękowania za ich postawę i pracę. Życzymy Wam jak najwięcej pozytywnej energii i sukcesów w Waszych działaniach!

Wśród projektów, które otrzymały dotację w edycji 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, znalazły się te realizowane przez kobiety – dla kobiet. Prezentujemy kilka z tych projektów – niech będą dla wszystkich inspiracją i zachętą do działania!

 

Kaszubski Uniwersytet Ludowy: Uniwersytet Ludowy dla Kobiet Aktywnych ULKA

Jak zapewnić kobietom na wsi możliwość praktycznego rozwijania umiejętności i wiedzy niezbędnych dla zwiększenia ich zaangażowania w życie publiczne? Jak wykorzystać ich chęci i wewnętrzne zasoby dla rozwijania w nich poczucia chęci do działania – „obywatelskiej sprawczości”? Jak wykorzystać uśpiony potencjał współpracy i kapitału ludzkiego/społecznego pomiędzy kobietami „miejscowymi”, a kobietami „przyjezdnymi”, które osiedliły się na Kaszubach, dla aktywizacji i zaangażowania mieszkańców wsi w życie publiczne?
W odpowiedzi na powyższe problemy powstał dwuletni projekt adresowany do 16 kobiet, które dzięki edukacji w formie Uniwersytetu Ludowego dla Kobiet Aktywnych ULKA nauczą się, a następnie w praktyce wykorzystają nabyte umiejętności jako Liderki ULKA, do zrealizowania 5 lokalnych mikroprojektów. Celem tych mikroprojektów jest zachęcenie ok. 200 mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym. Projekt obejmuje również konferencję „Uniwersytet ludowy dla kobiet aktywnych” poświęconą kluczowym zagadnieniom związanym z szerzeniem wiedzy oraz popularyzowaniem roli Liderek ULKA (kobiet na wsi) w aktywnym uczestnictwie mieszkańców w życiu społecznym oraz publicznym.
Jednym z trwałych efektów projektu ma być powstanie silnie zintegrowanej grupy 16 Liderek lokalnych, dzięki czemu wzmocni się również cały sektor lokalnych NGO-sów i grup nieformalnych.
Projekt jest realizowany na obszarze powiatu kartuskiego (8 gmin).

 

Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa: Niepodległe nowotworom – podniesienie świadomości społecznej i poprawa stanu psychicznego kobiet po przebytej chorobie nowotworowej

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykrywalności i wyleczalności raka piersi, podniesienie świadomości społecznej mieszkańców Poniatowej oraz poprawa stanu psychicznego chorujących na nowotwór piersi kobiet i ich rodzin. Projekt obejmuje:

  1. „Marsz Różowej Wstążki”
  2. Piknik integracyjny pn. „Niepodlegli chorobie”
  3. Warsztaty dietetyczne pn. „Dieta na zdrowie”
  4. Warsztaty wizażu pn. „Malowane lale”
  5. Wyjazd szkoleniowy do Krakowa pn. „Aktywność najlepszą receptą na zdrowie”.

Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe Wsi Zagórzany: Aktywne kobiety w Gminie Gorlice!

Celem projektu jest aktywizacja kobiet zamieszkałych na terenie Gminy Gorlice do podejmowania nowych wyzwań oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności przyczyniające się do czynnego udziału w życiu społecznym i publicznym.
Do projektu przystąpiły mieszkanki Dominikowic, Klęczan, Ropicy Polskiej i Zagórzan. Łącznie 50 kobiet, które podzielone zostały na 5 grup warsztatowych. Poprzez udział w cyklu różnorodnych spotkań, warsztatów i sesji wyjazdowych, liderki są zachęcane do wykorzystywania własnego potencjału, energii, pomysłów i aktywności do zdobywania nowej wiedzy praktycznej.

 

Fundacja Łódzki Szlak Kobiet: Kobiecym głosem. Marsz głodowy w opowieściach łodzianek

Łódź jest czasem nazywana „miastem kobiet” – ze względu na demografię (wysoki stopień feminizacji) oraz tożsamość zbudowaną na przemyśle włókienniczym i ciężkiej pracy setek tysięcy tkaczek i prządek.  Celem projektu jest zwrócenie uwagi na to, jak cenne są doświadczenia starszych generacji łodzianek, jak wiele mają one do przekazania w kwestii lokalnej tożsamości i historii. Miasto stoi u progu rewitalizacji, a rewitalizacja bez współpracy międzygeneracyjnej i budowania wzajemnego szacunku nie będzie możliwa.

Wątkiem, wokół którego autorki projektu zdecydowały się budować więzi międzypokoleniowe, jest marsz głodowy kobiet, który odbył się w Łodzi w lipcu 1981 r. Był on reakcją na pogarszające się warunki życia, które skutkowały coraz bardziej wyczerpującą nieodpłatną pracą na tzw. drugim etacie, czyli w domu i w kolejkach sklepowych. Mimo że marsz głodowy był największą demonstracją uliczną w okresie PRL-u, relacjonowaną przez media z całego świata (z wyjątkiem bloku wschodniego), nie pojawia się w podręcznikach do historii, jego rocznice nie doczekały się oficjalnych obchodów, a młodsze pokolenia nie mają o nim właściwie żadnej wiedzy. Wciąż jednak możemy porozmawiać ze świadkami i uczestniczkami tamtego wydarzenia.

Na podstawie wspomnień łódzkich seniorek–świadków historii Fundacja opracowała scenariusz otwartego
spaceru po trasie marszu 1981 oraz zorganizowała marsz. Pokazanie łodzianek, jako aktywnych uczestniczek i twórczyń procesów dziejowych,  jest zachętą dla młodych kobiet do aktywności społecznej i zaangażowania obywatelskiego, choćby na niewielką skalę.

 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – Dom Zakonny: Słowa:„Wybrałem większą wolność…” – inspiracją do wyboru wolności w codzienności przez bezdomne kobiety z Przytuliska Św. Brata Alberta w Krakowie

Celem projektu jest wsparcie funkcjonowania społecznego i przeciwdziałanie wykluczeniu bezdomnych kobiet mieszkających w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Krakowie. Zgromadzenie chce zmotywować mieszkanki Przytuliska do „wyboru większej wolności” w codzienności, poprzez: aktywizację, przezwyciężanie postawy biernej rezygnacji i podjęcie prób dokonywania konstruktywnych zmian stylu życia. Służyć temu mają m.in. grupy terapeutyczne i wsparcie dla kobiet bezdomnych  uzależnionych i współuzależnionych, przygotowanie i inscenizacja historyczno-patriotycznego przedstawienia pod tytułem „Wybrałem większą wolność”, arteterapia połączona z zapoznaniem mieszkanek Przytuliska z wybranymi tańcami narodowymi, pieśniami patriotycznymi oraz kolędami i pastorałkami narodowymi pod hasłem „My również potrafimy tańczyć i śpiewać”; cykl „Spotkania ze sztuką”, wyjazdy patriotyczno-rekreacyjne do Warszawy (Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego), Częstochowy (obchody 100-lecia odzyskania niepodległości ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików), Wadowic-Inwałdu- Kalwarii Zebrzydowskiej. Integralną częścią projektu są specjalistyczna terapia uzależnień oraz socjoterapeutyczne spotkania świąteczne i okolicznościowe.


Forum Kobiet Powiatu Pleszewskiego: 
„Kobiety na START”

Projekt, pn. „Kobiety na START” ma na celu:
1) poznanie opinii mieszkańców nt. aktywności kobiet w życiu publicznym na terenie Powiatu Pleszewskiego, weryfikację istniejącego stanu rzeczy i wyciagnięcie wniosków na przyszłość,
2) wsparcia aktywizacji kobiet z terenu Powiatu Pleszewskiego i rozwoju obszarów wiejskich poprzez zwiększenie partycypacji kobiet w życiu publicznym,
Projekt jest adresowany do kobiet zamieszkujących szczególnie tereny wiejskie 6-ciu gmin Powiatu Pleszewskiego i ma je zachęcić do wykorzystywania różnorodnych form integracji społecznej zarówno w obrębie własnego miejsca zamieszkania jak i poza nim. W szczególności projekt ma  wesprzeć te kobiety, które w poszczególnych gminach zamieszkują w miejscach najbardziej oddalonych od większych miast i aglomeracji.