Komunikat w sprawie stanu prac nad projektem ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

31 marca, 2022

Komitet ds. Pożytku Publicznego finalizuje obecnie prace nad projektem ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych, mającym na celu uproszczenie obowiązków sprawozdawczych spoczywających na organizacjach pozarządowych przy jednoczesnym zwiększeniu transparentności ich finansowania.

 

W dniu 17 maja 2021 r. projekt został wpisany do Wykazu prac Rady Ministrów pod numerem UD217. Mając na uwadze, że nowe przepisy powinny trafnie odpowiadać na oczekiwania społeczne i potrzeby społeczeństwa obywatelskiego, projekt został poddany bardzo szerokim konsultacjom społecznym,  dwukrotnym uzgodnieniom międzyresortowym oraz był przedmiotem opiniowania przez Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. 1 lutego br. projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet ds. Pożytku Publicznego, który równocześnie wydał rekomendacje co do uwzględnienia w toku dalszych prac nad ustawą części uwag zgłaszanych w toku uzgodnień. Po zakończeniu prac legislacyjnych, w ramach których brane pod uwagę są liczne rekomendacje obywateli i organizacji pozarządowych, projekt w najbliższym czasie zostanie przedstawiony Stałemu Komitetowi Rady Ministrów.

 

Projekt przewiduje realizację postulatu jawności finansowania organizacji pozarządowych – w ramach dokumentów sprawozdawczych organizacje będą zobowiązane do wyszczególniania darowizn ze wskazaniem ich liczby i wartości według następującego schematu: w przypadku darowizn od osób fizycznych – wskazanie liczby darowizn i poszczególnych wartości; w przypadku darowizn od osób prawnych – wskazanie liczby darowizn i poszczególnych wartości z podaniem nazwy i adresu darczyńcy. Proponowany schemat pozwoli na transparentność finansowania organizacji pozarządowych, a jednocześnie zapewni ochronę danych osobowych darczyńców.

 

Projekt zakłada utworzenie jednolitego systemu informatycznego służącego do składania sprawozdań przez organizacje pozarządowe. Dokumenty będą sporządzane w generatorze sprawozdań i gromadzone w bazie prowadzonej przez jeden organ – tj. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ponadto nowe przepisy wprowadzą zmianę warunków prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez organizacje pozarządowe poprzez podniesienie progu przychodów uprawniających do prowadzenia UEPiK z obecnych 100 tys. (rocznie) do 1 mln (rocznie).