Kongres „Wychowanie trwa wiecznie – Rodzina źródłem dobra”

8 czerwca, 2022

Drugi dzień Kongresu otworzył Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, który przywitał zebranych gości i nawiązując do pierwszego dnia, zachęcił wszystkich do dyskusji.

 

Jako pierwsza głos zabrała Marlena Maląg, Minister Pracy i Polityki Społecznej:

– Kiedy mówimy o rodzinie, to przychodzą mi na myśl słowa św. Jana Pawła II, że rodzina jest drogą pierwszą – najważniejszą, bo w rodzinie wszystko się zaczyna. I możemy wiele mówić o nowoczesnym wychowaniu, ale to w rodzinie jest siła – mówiła Minister.

fot. Serwis medialny Kongresu

Następnie odbyła się dyskusja pt. „NGO jako reprezentacja rodziców w procesie wychowawczo-edukacyjnym”, w której wziął udział Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO. Moderatorem panelu był Kamil Rybikowski z Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych RP. Wśród prelegentów byli również: prof. Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana; Janusz Wardak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Akademia Familijna oraz Szczepan Kasiński z agencji fundraisingowej Armiger.

 

Dyskusja rozpoczęła się od rozważań na temat roli organizacji pozarządowych w systemie edukacji. Z danych za rok 2020 wynika, że 8% szkół w naszym kraju jest prowadzona przez organizacje niepubliczne. Prelegenci zgodnie uznali, że po 30 latach istnienia wolnej Polski ten odsetek jest nadal niewielki. Dyrektor Kaczmarczyk wskazał 3 główne powody takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, samorządy, które są głównymi dysponentami środków publicznych przeznaczonych na edukację, niechętnie dzielą się subwencją oświatową. Drugą przyczyną jest słabość ekonomiczna polskich organizacji pozarządowych, które nadal nie dysponują wystarczającymi środkami finansowymi, mimo czterokrotnego zwiększenia dofinansowania w formie rządowych programów dotacyjnych w ciągu ostatnich pięciu lat. Po trzecie, większość rodziców nie ma wiedzy na temat zróżnicowanych możliwości edukacji i różnorodnych dostępnych metod nauczania w szkołach niepublicznych.

– Przezwyciężenie tych przeszkód może stworzyć w przyszłości szanse na większy, lepszy, skuteczniejszy i pełniejszy rozwój edukacji niepublicznej – dodał Dyrektor NIW.

 

– Organizacje obywatelskie mogą być częścią systemu mądrego wsparcia szkół publicznych. To co mogłoby być przedmiotem ściślejszej współpracy pomiędzy szkołą i organizacjami pozarządowymi to wolontariat. Szkoła powinna być miejscem uczenia młodych ludzi przekuwania ich naturalnej wrażliwości społecznej na działania. A tym działaniem jest właśnie wolontariat, ale pod czujnym okiem rodziców – zakończył swoją wypowiedź Wojciech Kaczmarczyk.

 

W dalszej części dyskusji Prezes Janusz Wardak wskazał następujące zalety placówek edukacyjnych prowadzonych przez podmioty niepubliczne:

– większe zaangażowanie rodziców w proces edukacyjno-wychowawczy dzieci w porównaniu z zaangażowaniem rodziców w szkołach publicznych,

– bardzo satysfakcjonujące wyniki edukacyjne i wychowawcze,

– sprzyjanie powstawaniu i funkcjonowaniu społeczności rodziców, które są odporne na negatywne zjawiska społeczne.

 

Profesor Zbigniew Krysiak wskazał, że edukacja jest misją wynikającą z krzewienia wartości, na których Europa wyrastała przez 2 tysiące lat. Dopiero spojrzenie w takim kontekście daje możliwość wyciągania wniosków, jak kształtować instytucje, ich programy i styl funkcjonowania, żeby tę misję szerzyć.

 

– To rodzice są odpowiedzialni za cały proces wychowawczy. Przyprowadzając dziecko do szkoły na kilka godzin mają prawo oczekiwać, że dziecko wróci do domu nie tylko z niezłamaną ręką, ale także z niezłamanym kręgosłupem moralnym. Jeśli organizacja pozarządowa przychodzi do szkoły z ofertą prowadzenia zajęć dodatkowych, powinna przedstawić rodzicom pełny program edukacyjno-wychowawczy zajęć dodatkowych. Rodzice powinni być w pełni włączeni, również formalnie, w ten proces – mówił w dalszej części dyrektor NIW-CRSO.

 

Panel zakończył się konstatacją, że szkoła powinna być miejscem promieniowania na społeczeństwo obywatelskie. Powinna wrócić do etosu miejsca otwartego, w którym rodzice, wychowawcy i nauczyciele aktywnie uczestniczą w procesie edukacyjno-wychowawczym.

 

Organizatorami Kongresu, który odbywał się w dn. 6-7 czerwca br. byli Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka; Fundacja Życie; Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Lasów Państwowych.

 

Wydarzenie było objęte patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.