Konsultacje regulaminów PROO, edycja 2020 – priorytet 1b, 3, 4 i 5

27 stycznia, 2020

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu regulaminów konkursu Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich dotyczących następujących priorytetów:

 • Priorytet 1b Dotacje na wkład własny
 • Priorytet 3 Wsparcie rozwoju instytucjonalnego lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich – Edycja 2020
 • Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich – Edycja 2020
 • Priorytet 5 Wsparcie doraźne – Edycja 2020

Proponowane zmiany odnoszące się do wszystkich wyżej wymienionych priorytetów programu PROO, w szczególności dotyczą:

 • Zmiany formy regulaminu na bardziej czytelną dla odbiorcy;
 • Uzupełnienia regulaminów o informacje o dokumentach niezbędnych do podpisania umowy, zasadach zmiany treści umowy czy formie i sposobie udzielania wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu;
 • Dodania wzoru sprawozdania jako załącznika do regulaminu.

Ponadto proponowane zmiany obejmują również:

W przypadku Priorytetu 1b:

 • Rozszerzenie kręgu podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;
 • Zmianę łącznej punktacji jaką można uzyskać podczas oceny merytorycznej;
 • Wprowadzenie procedury uzupełnienia wniosku.

W przypadku Priorytetów 3 i 4:

 • Zmianę łącznej punktacji jaką można uzyskać podczas oceny merytorycznej.

W przypadku Priorytetu 5:

 • Dodanie trzeciej ścieżki wsparcia organizacji tj. CZŁONKOSTWO;
 • Zakończenie naboru 30.11.2020;
 • Przeformułowanie 2 i 4 kryterium merytorycznego.

W trosce o to, aby ostateczny kształt regulaminu jak najpełniej odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: proo@niw.gov.pl do 9 lutego 2020 r. włącznie, na formularzu, który można pobrać poniżej:

Formularz konsultacyjny PROO

Projekty regulaminów:

PROO 1b 2020 Regulamin do konsultacji społecznych

PROO 3 2020 Regulamin do konsultacji społecznych

PROO 4 2020 Regulamin do konsultacji społecznych

PROO 5 2020 Regulamin do konsultacji społecznych