Konsultacje Regulaminu konkursu w ramach Priorytetu PROO 2b

11 lipca, 2023

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat Regulaminu konkursu w ramach Priorytetu PROO 2b: Dofinansowanie początkowych kapitałów żelaznych, Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, edycja 2023-2025.

 

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminów możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Załączniki do regulaminów nie podlegają konsultacjom społecznym gdyż wynikają z rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: PROO@niw.gov.pl do dnia 20 lipca 2023 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Następnie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego sporządzi zestawienie uwag, które zostanie  przedstawione Komitetom Sterująco-Monitorującym oraz opublikowane na stronie NIW-CRSO.

 

Do pobrania: