Kontynuacja posiedzenia Rady NIW-CRSO III kadencji

7 maja, 2024

Posiedzenie Rady NIW 6 05

6 maja Rada NIW-CRSO III kadencji kontynuowała posiedzenie, które rozpoczęło się 15 kwietnia br. Wśród tematów ponownie znalazł się nabór do Komitetów Sterująco Monitorujących programy NIW-CRSO. Podczas posiedzenia dyskutowano również na temat wyników Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018–2030, edycja 2024. Poświęcono również czas na informacje Dyrektora Instytutu w sprawie planu, analizy i konsultacji nt. programów NIW-CRSO. W spotkaniu po raz pierwszy wziął udział Jan Grabkowski, Starosta Poznański, który jest członkiem Rady NIW-CRSO III kadencji ze strony samorządowej.

W trakcie spotkania Rada NIW w pierwszej kolejności omówiła nabór do Komitetów Sterująco Monitorujących programy NIW-CRSO. Wprowadzone zostały zmiany w dokumentach, ustalony został również termin i forma ich przesyłania.

 

Omówiono także wyniki Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018–2030, edycja 2024. Wspomniano o dofinansowaniach w ramach priorytetów PROO 1-4, a także uruchomieniu naboru wniosków w PROO 5. Poruszono również temat, jak powinny wyglądać programy w przyszłości oraz podkreślono, że aktualnie Instytucja dokłada wszelkich starań, aby dotacje zostały jak najszybciej wypłacone.

 

Ostatni temat omówiony podczas posiedzenia Rady NIW-CRSO, dotyczył programów NIW-CRSO – m.in. rewizji programów pod względem formalnym, konsultacji publicznych czy ogłoszenia konkursów.

 

 

Kolejne spotkanie Rady NIW-CRSO zaplanowano na 29 lipca 2024 roku.

Rada NIW-CRSO to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących Instytutu. Opiniuje plany i sprawozdania z działalności oraz plany i sprawozdania finansowe Instytutu. Ponadto do kompetencji Rady należy zatwierdzanie regulaminów konkursów w ramach programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję. Ustrój Rady regulują artykuły 9-12 ustawy o NIW-CRSO, wewnętrzny sposób funkcjonowania Rady określa regulamin.

 

Więcej informacji na temat Rady NIW