Kontynuacja posiedzenia Rady NIW-CRSO III kadencji

19 marca, 2024

Rada NIW CRSO 19 03

 

 

Rada NIW-CRSO III kadencji kontynuowała dziś posiedzenie, które rozpoczęło się 22 lutego br. W trakcie spotkania zatwierdzono regulaminu konkursu „Partnerstwo dla wolontariatu” edycja 2024 na wybór Partnerów Regionalnych i Lokalnych Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030. Podczas posiedzenia podjęte zostały również decyzje w sprawie wstrzymanego niedawno konkursu PROO, edycja 2024.

 

 

Rada NIW jednogłośnie przyjęła nowy regulamin programu Korpusu Solidarności, który został wypracowany z uwzględnieniem uwag organizacji pozarządowych. Nowy regulamin to wynik pracy nowej Rady, dyrekcji Instytutu, a także konsultacji, które zostały zorganizowane przez Agnieszkę Buczyńską, minister ds. społeczeństwa obywatelskiego, przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

 

W trakcie spotkania Rada ustaliła, że konkurs Korpusu Solidarności wystartuje w drugiej połowie kwietnia 2024 roku. Korpus w nowej odsłonie będzie odpowiadał przede wszystkim na potrzeby partnerów. Widoczny będzie jasny podział zadań pomiędzy partnerami regionalnymi i lokalnymi, przyjęte zostaną też bardziej elastyczne wskaźniki, a działania, które odpowiadają na potrzeby lokalne będą proponowane przez wnioskodawców, a nie zakładane z góry przez NIW-CRSO. Zmiany obejmą również rezygnację z SOW jako obowiązkowego wskaźnika. Rozwijane będą wartościowe formy promocji Programu: Korpus Cafe, Forum Wolontariatu, konkurs na Wolontariusza i Koordynatora roku oraz Kampus Korpusu.

 

Podczas drugiej części spotkania podjęto istotne decyzje dotyczące Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, PROO edycja 2024. Najważniejsza z nich dotyczy kryterium oceny ofert i zakłada przyznanie dodatkowych 5 punktów strategicznych wnioskom tych organizacji, które nie otrzymały do tej pory dofinansowania z PROO w danym priorytecie. Zmiana ta odpowiada na potrzebę zwiększenia zasięgu programu PROO, w którym do tej pory dotacje często trafiały wielokrotnie do tych samych podmiotów: niektóre z nich w ramach tego programu otrzymały nawet pięć lub sześć grantów na rozwój instytucjonalny. Rada podjęła też decyzję o ponownym, transparentnym wyborze panelu ekspertów PROO, którzy zostali wylosowani w obecności wszystkich zebranych. Poznaliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu, który został określony na połowę kwietnia.

 

Rada przedstawiła też rekomendacje, które posłużą przygotowaniu procedury naboru członków ze strony pozarządowej do Komitetów Sterująco-Monitorujących rządowych programów NIW-CRSO. Nabór nowych członków zaplanowano na kwiecień.

 

——————

 

Rada NIW-CRSO to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących Instytutu. Opiniuje plany i sprawozdania z działalności oraz plany i sprawozdania finansowe Instytutu. Ponadto do kompetencji Rady należy zatwierdzanie regulaminów konkursów w ramach programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję. Ustrój Rady regulują artykuły 9-12 ustawy o NIW-CRSO, wewnętrzny sposób funkcjonowania Rady określa regulamin.

 

Więcej informacji na temat Rady NIW