Kwietniowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2020 rok

12 kwietnia, 2021

Z wykazu wg stanu na dzień 12 marca 2021 roku, zawierającego 8 861 organizacji pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął 16 organizacji:

  • 8 organizacji, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • 8 organizacji, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

W wykazie Dyrektor NIW-CRSO uwzględnił 16 organizacji, które wykazały, że zamieściły po terminie sprawozdania za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy.

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 861 organizacji pożytku publicznego.

Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdfxlxs i ods).

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w pierwszej połowie maja.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.

Dodatkowo Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia w wykazie te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że zamieszczenie przez nie po terminie sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych (art. 27a ust. 3a ww. ustawy).