Kwietniowa aktualizacja wykazu OPP – 1,5% za 2023 rok

10 kwietnia, 2024

Kwietniowa aktualizacja - Wykaz OPP - 1,5% za 2023 rok

 

 

 

Z wykazu wg stanu na dzień 11 marca 2024 roku, zawierającego 9 253 organizacje pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął sześć organizacji:

 

  • organizację, która została postawiona w stan likwidacji,
  • pięć organizacji, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Dyrektor NIW-CRSO uwzględnił w wykazie cztery organizacje, które wykazały, że zamieściły po terminie sprawozdania za 2022 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy.

 

Dodatkowo Dyrektor NIW-CRSO dodał do wykazu organizację, która w lutym 2023 roku straciła status organizacji pożytku publicznego, ale wniosła skargę na orzeczenie referendarza sądowego. Sąd rejestrowy ponownie wpisał organizacji status organizacji pożytku publicznego w połowie marca 2024 roku w wyniku rozpoznania środków zaskarżenia. Organizacja ta w terminie wywiązała się z obowiązku sprawozdawczego za 2022 rok.

 

 

Zaktualizowany wykaz zawiera 9 252 organizacje pożytku publicznego.

 

 

 

Podstawa prawna

 

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

 

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.

Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia w wykazie te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że zamieszczenie przez nie po terminie sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych (art. 27a ust. 3a ww. ustawy).

 

W myśl art. 39822 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.) utrata mocy orzeczenia referendarza sądowego następuje na skutek wniesienia skargi na to orzeczenie.