Lipcowa aktualizacja wykazu opp – 1% za 2018 rok

15 lipca, 2019

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował 12 lipca 2019 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok w 2019 roku.

Z wykazu wg stanu na 12 czerwca 2019 roku zawierającego 8 977 organizacji pożytku publicznego zostało usuniętych 6 organizacji:

  • 5 organizacji, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • 1 organizację, która została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Do wykazu została dodana 1 organizacja, która wykazała, że zamieściła po terminie sprawozdania w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z przyczyn od jej niezależnych albo bez jej winy.

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 972 organizacji pożytku publicznego.

Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdf, xlxs i ods).

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w połowie sierpnia.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.688) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.

Dodatkowo Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia w wykazie te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że zamieszczenie przez nie po terminie sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych (art. 27a ust. 3a ww. ustawy).