Listopadowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2021 rok

10 listopada, 2022

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 10 listopada 2022 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 rok w 2022 roku.

 

Z wykazu wg stanu na dzień 5 października 2022 roku, zawierającego 9 082 organizacje pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął dziewięć organizacji:

  • sześć organizacji, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • trzy organizacje, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

 

Zaktualizowany wykaz zawiera 9 073 organizacje pożytku publicznego.

 

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w pierwszej połowie grudnia.

 

 

Podstawa prawna

 

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.