Lutowa aktualizacja wykazu OPP – 1,5% za 2022 rok

14 lutego, 2023

 

Z wykazu wg stanu na dzień 10 stycznia 2023 roku, zawierającego 9 191 organizacji pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął 13 organizacji:

  • osiem organizacji, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • dwie organizacje, które zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • trzy organizacje, którym wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Dyrektor NIW-CRSO uwzględnił w wykazie 10 organizacji, które wykazały, że zamieściły po terminie sprawozdania za 2021 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy.

 

 

Zaktualizowany wykaz zawiera 9 188 organizacji pożytku publicznego.

 

 

 

Podstawa prawna

 

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.

Dodatkowo Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia w wykazie te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że zamieszczenie przez nie po terminie sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych (art. 27a ust. 3a ww. ustawy).