Majowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2020 rok

10 maja, 2021

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zaktualizował w dniu 10 maja 2021 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku.

 

Z wykazu wg stanu na dzień 12 kwietnia 2021 roku, zawierającego 8 861 organizacji pożytku publicznego, Dyrektor NIW-CRSO usunął 4 organizacje:

  • 3 organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • organizację, której wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego.
wykaz OPP 1 za 2020 rok w 2021 roku fb 300x300 1

W wykazie Dyrektor NIW-CRSO uwzględnił 7 organizacji, które wykazały, że zamieściły po terminie sprawozdania za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego z przyczyn od nich niezależnych albo bez ich winy.

 

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 864 organizacje pożytku publicznego.

Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdfxlxs i ods).

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w pierwszej połowie czerwca.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.

Dodatkowo Dyrektor NIW-CRSO uwzględnia w wykazie te organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że zamieszczenie przez nie po terminie sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych (art. 27a ust. 3a ww. ustawy).

Opublikowany w OPP