Nabór do Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Harcerskiego

10 października, 2018

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Dowiedz się więcej na temat programu harcerskiego.

W celu zgłoszenia kandydata (mogą go zgłosić tylko podmioty wymienione wyżej) należy wypełnić formularz i wysłać go na adres NIW-CRSO (tylko w wersji papierowej) razem z:

  • CV kandydata,
  • listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków),
  • oświadczeniem popierającym kandydata złożonym przez:
    • co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o DPPiW lub
    • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o DPPiW lub
    • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego,
  • podpisanym przez kandydata oświadczeniem, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy dostarczyć na adres:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
z dopiskiem: Nabór na członków KSM PH.

Ostateczny termin: środa 17 października 2018 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji o naborze udziela p. Magdalena Kąklewska-Brodawka (mbrodawka@niw.gov.pl)

Przeczytaj: Zadania Komitetu Sterująco-Monitorującego

Treść Ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy