Nabór do Komitetu Sterująco-Monitorującego PROO

14 września, 2018

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO. Dowiedz się więcej na temat PROO.

 Kandydaci są zgłaszani są przez organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pp. W celu zgłoszenia kandydata należy wypełnić formularz i wysłać go na adres NIW-CRSO (tylko w wersji papierowej) razem z:

 • CV kandydata
 • Listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków)
 • Wypisem z KRS (rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, zgodny ze stanem faktycznym) organizacji zgłaszającej kandydata (także kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 • Oświadczeniem popierającym kandydata złożonym przez:
  • co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o DPPiW, lub
  • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o DPPiW, lub
  • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego.
 • Podpisanym przez kandydata oświadczeniem, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy dostarczyć na adres:
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
z dopiskiem: Nabór na członków KSM PROO.

Ostateczny termin: poniedziałek 24 września 2018 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji o naborze udziela p. Magdalena Kąklewska-Brodawka,
e-mail: mbrodawka@niw.gov.pl.

Przeczytaj: Zadania Komitetu Sterująco-Monitorującego

Treść Ogłoszenia

Formularz zgłoszeniowy