Nabór do KSM Programu Międzynarodowych Domów Spotkań

26 października, 2021

Zapraszamy organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu Międzynarodowych Domów Spotkań Dowiedz się więcej na temat programu.

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać:

 

  • obligatoryjnie: w wersji papierowej
  • oraz dodatkowo w edytowalnej wersji elektronicznej na adres: mds@niw.gov.pl

 

Zgłoszenia kandydatów w wersji papierowej należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dodatkowo w wersji elektronicznej) formularza zgłoszeniowego wraz z:

 

  • CV kandydata;
  • listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków);
  • oświadczeniem popierającym kandydata złożonym przez:
  • co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
  • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
  • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego;
  • podpisaną przez kandydata informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komitetu.

Zgłoszenie wraz z załącznikami w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub przez posłańca w siedzibie Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

z dopiskiem: Nabór na członków KSM MDS.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 8 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu wersji papierowej dokumentów). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kandydatów, spośród których Przewodniczący powoła członków Komitetu.

Informacji o naborze udziela p. Damian Ziółek.
telefon: 22 468 44 09
e-mail: mds@niw.gov.pl.