Zostań członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego!

12 lipca, 2018

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz inne uprawnione podmioty do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego powołanym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm.). Członków Rady powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Do zadań Rady należy w szczególności:

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy,
  • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu,
  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, związanych z działalnością pożytku publicznego,
  • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,
  • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
  • tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów,
  • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Kandydaci na członków Rady powinni mieć poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty.

Pełną treść ogłoszenia o naborze znajdziesz tutaj.