Nabór uzupełniający do KSM Rządowego Programu Wspierania Międzynarodowych Domów Spotkań

7 lutego, 2022

Dyrektor NIW-CRSO zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1057 ze zm.), (dalej „ustawa”) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji obywatelskich wchodzących w skład Komitetu Sterująco-Monitorującego Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2021-2030 (dalej jako „MDS”).

Zgłoszenia kandydata należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie:

 • obligatoryjnie: w wersji papierowej na adres Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • oraz dodatkowo w edytowalnej wersji elektronicznej na adres: mds@niw.gov.pl

Zgłoszenia kandydatów w wersji papierowej należy dokonać poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dodatkowo w wersji elektronicznej) formularza zgłoszeniowego wraz z:

 • CV kandydata;
 • listem motywacyjnym (nie dłuższym niż 1500 znaków);
 • oświadczeniem popierającym kandydata złożonym przez:
 • co najmniej 5 organizacji lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
 • co najmniej 2 związki stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, lub
 • wojewódzką, powiatową lub gminną radę działalności pożytku publicznego;
 • podpisaną przez kandydata informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków Komitetu.

Zgłoszenie wraz z załącznikami w wersji papierowej należy złożyć osobiście lub przez posłańca w siedzibie Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

z dopiskiem: Uzupełniający nabór na członków KSM MDS.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką).

Prosimy nie przesyłać publikacji książkowych, czasopism, itp.

 1. Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 23 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu wersji papierowej dokumentów). Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. W przypadku, gdy zgłoszenie kandydata nie zawiera jednego lub kilku dokumentów, NIW-CRSO wzywa takiego kandydata do ich uzupełnienia w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze od dnia wysłania przez NIW-CRSO takiego wezwania.
 3. Niepoprawne wypełnienie zgłoszenia kandydata zostanie uznane za niespełnienie warunków formalnych.
 4. Zgłoszenie kandydata na formularzu innym niż wskazany przez NIW-CRSO w ogłoszeniu zostanie uznane za niespełnienie warunków formalnych.
 5. Zgłoszenie kandydata w wersji papierowej powinno zostać przesłane jako oryginał, nie kopia/skan.
 6. Rada Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, po zapoznaniu się z przesłanymi zgłoszeniami, zarekomenduje Przewodniczącemu Komitetu do spraw Pożytku Publicznego kandydatów, spośród których Przewodniczący powoła członków Komitetu.
 7. Po powołaniu przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego członków Komitetu i ogłoszeniu listy wybranych kandydatów na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, zgłoszenia oraz dane osobowe pozostałych kandydatów zostaną niezwłocznie zniszczone/usunięte z baz danych NIW-CRSO.
 8. Informacji o naborze udziela p. Damian Ziółek.
  telefon: 022 468 44 09, e-mail: mds@niw.gov.pl.

Dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze

Klauzula RODO