NIK pozytywnie ocenia działalność NIW-CRSO!

11 stycznia, 2021

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła współpracę Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z organizacjami pozarządowymi.

W swoim wystąpieniu pokontrolnym dot. postępowania nr P/20/006 Współpraca organów administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że „NIW prawidłowo zarządzał programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego uchwalonymi przez Radę Ministrów.  Instytut, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeprowadzał konkursy w ramach FIO, PROO, ROHiS i Korpusu Solidarności. Wybrane do dofinansowania projekty były zgodne z założeniami poszczególnych Programów oraz regulaminami konkursów. Środki na realizację zlecanych zadań przekazywane były beneficjentom z właściwych źródeł, terminowo i w wysokości określonej w umowach. Instytut prawidłowo realizował też zadania dysponenta Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego oraz zadania Instytucji Zarządzającej Funduszem Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.”

Kontrola dotyczyła okresu od 2017 r. do 9 grudnia 2020 r.