NOWEFIO edycja 2023 – wyniki oceny merytorycznej

31 marca, 2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert ogłoszonego w ramach edycji 2023 Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

W ramach konkursu złożone zostały 2179 oferty, do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 382 najwyżej ocenionych ofert.

 

W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2023 NOWEFIO organizacje złożyły 2179 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 382 oferty, w tym:

  • w Priorytecie 2 – 320 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 96,5;
  • w Priorytecie 3 – 31 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 103;
  • w Priorytecie 4 – 31 najwyżej ocenionych ofert – do progu punktowego A 93,5.

 

W Priorytecie 2, w związku z procedowanym zwiększeniem budżetu Rządowego Programu NOWEFIO w roku 2023 o 10 mln zł oferty ocenione w przedziale punktowym A 96,5 – A 103 zostały zakwalifikowane do dofinansowania „warunkowo”. Oznacza to, iż umowy dotacyjne z organizacjami zostaną podpisane po zwiększeniu budżetu Programu o 10 mln zł (szacunkowo do końca kwietnia 2023 roku).

 

Alokacja środków dla każdego priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa w każdym z priorytetów jest inna. Mając na uwadze zapewnienie jak najwyższej jakości dofinansowanych ofert oraz zrównoważenie podziału alokacji środków pomiędzy poszczególne priorytety Programu, odpowiadającej liczbie ofert złożonych w ramach konkursu (najwięcej w Priorytecie 2) dokonano następującej zmiany alokacji środków na rok 2022 pomiędzy priorytetami:

2 Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego 46,18 mln zł
3 Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym 4,79 mln zł
4 Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich 7,86 mln zł

 

W celu wykorzystania środków dostępnych w ramach konkursu dokonano przesunięć kwot dotacji w dofinansowanych projektach pomiędzy latami, w związku z czym wysokość dotacji przyznanych w poszczególnych latach może się różnić od wysokości kwot wnioskowanych.

 

W przypadku projektów wieloletnich w Priorytecie 2 – po wyczerpaniu alokacji na rok 2023 oraz 2024 rekomendowano przyznanie dofinansowania jedynie na rok 2022. Zakres oraz skala projektu będzie przedmiotem negocjacji z organizacjami dofinansowanymi.

 

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

 

Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 marca 2023 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

 

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

 

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

Lista projektów rezerwowych (niedofinansowanych w związku ze zbyt niską punktacją)

Lista ofert ocenionych negatywnie merytorycznie