Nowe rządowe programy w ofercie NIW-CRSO

20 lipca, 2022

Rada Ministrów przyjęła dwa nowe rządowe programy skierowane do organizacji pozarządowych. – „Pierwszy to Fundusz Młodzieżowy dla organizacji młodzieżowych. W tym roku to jest 10 mln zł, od przyszłego roku będzie to 20 mln. Drugi to Program Wsparcia Organizacji Poradniczych. W tym roku przeznaczamy na niego 11,5 mln zł. Od przyszłego roku ma to być 15 mln– powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej Wicepremier Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego

 

Konferencja w KPRM była efektem przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia dwóch rządowych programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: „Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033” i „Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033”, które zostały przedłożone przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Instytucją zarządzającą nowymi rządowymi programami będzie Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Spotkanie było okazją do przypomnienia wkładu NIW-CRSO w rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Instytut, który istnieje od 2017 r. przyznaje NGO-som środki na realizację zadań publicznych w formie dotacji. „Łącznie w ciągu ostatnich 5 lat nowy system wsparcia dla organizacji pozarządowych to jest 4,5 tysiąca projektów zrealizowanych przez obywateli, za sumę 773 mln zł” – przypomniał Wicepremier Piotr Gliński.

 

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033

Powstanie Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych zostało zainicjowane w 2019 r.  na Kongresie Poradnictwa z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W wydarzeniu wzięło udział ponad tysiąc praktyków, którzy zajmują się na co dzień tematyką poradnictwa. O ważnych problemach poruszonych podczas Kongresu przypomniał w swojej wypowiedzi Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO: „Obywatel, który trafia do systemu poradnictwa najczęściej otrzymuje poradę w jednym z nurtów poradnictwa. Tymczasem trafia do tego systemu w trudnych sytuacjach życiowych, co wiąże się z tym, że jego problem jest wielowątkowy. Jest to często problem prawny, konsumencki, który się przekłada także na rozmaite problemy zdrowotne czy psychologiczne. Zatem wszystkie nurty poradnictwa powinny się widzieć, powinny być częścią jeden wspólnego systemu”.

Odpowiedzą na te problemy jest wsparcie instytucjonalne, które oferuje nowy Program. Rząd chce pomóc organizacjom, które zajmują się udzielaniem porad osobom niesamodzielnym, doświadczającym trudności życiowych czy zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wsparcie udzielane będzie organizacjom obywatelskim, które działają w systemie poradnictwa. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 11,5 mln zł, a w kolejnych latach 15 mln zł rocznie.

Poradnictwo jest rodzajem usługi społecznej przeznaczonym dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach. Organizacje poradnictwa pomagają np. ludziom niezaradnym życiowo czy znajdującym się w kryzysie. Dzięki temu osoby, które z różnych powodów znalazły się na peryferiach życia społecznego, mogą zmienić swoją sytuację i skorzystać z przysługujących im praw. Działalność organizacji poradnictwa jest także niezbędnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i państwa demokratycznego.

 

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033

Założenia dotyczące Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy zostały przedstawione przez Ministra Piotra Mazurka. Celem Programu jest pomoc w działaniach i rozwoju młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz ciał konsultacyjnych, a także rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich i studenckich, które nie mają możliwości lub doświadczenia w ubieganiu się o środki publiczne. Jest to kolejny etap starań o wzmocnienie roli organizacji młodzieżowych. Warto podkreślić, że Program Fundusz Młodzieżowy skierowany jest też do młodzieżowych rad, których kompetencje zostały w 2021 r. wzmocnione przez rząd nowelizacją ustawy ws. młodzieżowych rad gmin, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa.

– „Rząd Prawa i Sprawiedliwości, kierowany przez premiera Mateusza Morawieckiego, to pierwszy rząd w historii Polski, który prowadzi politykę młodzieżową. Jest to też pierwszy rząd, który zdefiniował obszary związane z młodym pokoleniem i prowadzi skoordynowaną politykę w tym zakresie” – powiedział Minister.

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy jest nową ofertą mającą na celu wsparcie działań służących aktywizacji społecznej młodzieży. Chodzi o zwiększenie zaangażowania młodych ludzi i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 10 mln zł, a w kolejnych latach 20 mln zł rocznie.

Zaangażowanie młodzieży w życie publiczne, mimo rozwoju organizacji młodzieżowych i nowych form aktywności, takich jak wolontariat – pozostaje niezmiennie na niższym poziomie, niż ma to miejsce w przypadku „starszych” grup wiekowych.  Ostatnie lata przyniosły zmianę polegającą na zwiększonym udziale ludzi młodych w wyborach parlamentarnych w 2019 r., a następnie wyborach prezydenckich w 2020 r. Jednocześnie wyniki badań wskazują na rosnący potencjał zaangażowania społecznego młodzieży.

Do wykorzystania całego potencjału organizacji i inicjatyw młodzieżowych potrzebne jest ich wsparcie instytucjonalne, tak by mogły one efektywnie wypełniać swoją rolę. Dlatego rząd zdecydował o uruchomieniu programu adresowanego bezpośrednio do organizacji młodzieżowych, który będzie wspierał inicjatywy podejmowane przez młodych ludzi.

 

 

Najważniejsze rozwiązania:

Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033:

 • Powstanie Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych, który będzie pomagał w rozwoju i działaniu organizacji poradnictwa.
 • Wsparcie udzielane organizacjom obywatelskim, działającym w systemie poradnictwa, powinno poprawić stabilność ich funkcjonowania i przyczynić do zwiększenia efektywności i skuteczności systemu. Udzielana pomoc wpłynie także na podnoszenie kompetencji osób działających w organizacjach poradnictwa.
 • Program będzie prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 • Wsparcie organizacjom poradnictwa będzie udzielane w latach 2022-2033. Na realizację programu rząd przeznaczy w 2022 r. 11,5 mln zł, a w kolejnych latach 15 mln zł rocznie.
 • Program jest odpowiedzią na postulaty środowiska organizacji poradniczych artykułowane podczas Kongresu Poradnictwa, zorganizowanego w 2019 r. pod patronatem Prezydenta RP oraz Kongresu Profesji i Zawodów Pomocowych, który odbył się w 2020 r.

Rządowy Program Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033:

 • Powstanie Program Fundusz Młodzieżowy, który będzie wspierał działania służące aktywizacji społecznej młodzieży.
 • Program będzie pomagał w działaniach i rozwoju młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz ciał konsultacyjnych, a także rad młodzieżowych oraz samorządów uczniowskich i studenckich, które nie mają możliwości lub doświadczenia w ubieganiu się o środki publiczne.
 • Fundusz będzie kolejnym rozszerzeniem oferty programowej skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. Formuła programu czerpie z doświadczeń programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, takich jak Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 czy Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030.
 • Funduszem zarządzał będzie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 • Program będzie działał w latach 2022-2033. Na jego realizację rząd przeznaczy w 2022 r. 10 mln zł, a w kolejnych latach 20 mln zł rocznie.
 • Fundusz uzupełni dotychczasowe działania rządu dotyczące wspierania aktywizacji społecznej młodzieży, takie jak utworzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, powołanie Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej czy zainicjowanie prac nad Strategią RP na Rzecz Młodego Pokolenia.