Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu: wyniki oceny formalnej [Korpus Solidarności]

29 maja, 2019

Zachęcamy organizacje uczestniczące w konkursie Programu Korpus Solidarności do zapoznania się z kartą oceny formalnej.

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie Programu Korpus Solidarności „Partnerstwo dla Wolontariatu”. Wszystkie oferty zostały poddane ocenie formalnej.

Wyniki

W konkursie złożono 25 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 23 wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.

Lista wniosków ocenionych formalnie

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Odwołania

Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji list oceny formalnej. Odwołanie wnosi się przy użyciu Generatora Wniosków (Systemu Obsługi Dotacji).