Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie NOWEFIO 2024 zakończona!

8 grudnia, 2023

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w ramach edycji 2024 Programu NOWEFIO.

 

Wszystkie złożone wnioski zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu NOWEFIO w Priorytetach 2-4: na 1997 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 33 nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursów Organizacjom, których oferty zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

  • drogą pocztową;
  • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na fio@niw.gov.pl;
  • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej NOWEFIO 2024.

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 

Lista ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej NOWEFIO – do pobrania

Lista ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej NOWEFIO – do pobrania