Ocena formalna ofert złożonych w konkursach PROO, NOWEFIO, ROHiS na rok 2022 zakończona!

17 stycznia, 2022

Zakończyliśmy ocenę formalną ofert i wniosków złożonych w ramach edycji 2022 Programów: PROO, NOWEFIO oraz ROHiS.
Wszystkie złożone wnioski i oferty zostały poddane ocenie formalnej.

W ramach konkursu:

 • NOWEFIO: na 2103 oferty złożone w Systemie Obsługi Dotacji, 21 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.
 • PROO: na 1775 wniosków złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 13 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.
 • ROHiS: na 12 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 5 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie lub wniosku.

Zgodnie z Regulaminem konkursów, organizacjom, których oferty/wnioski zostały odrzucone, przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

Odwołanie należy przesłać:

 • drogą pocztową;
 • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fio@niw.gov.pl dla Programu NOWEFIO lub proo@niw.gov.pl dla Programu PROO lub rohis@niw.gov.pl dla Programu ROHiS;
 • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO:
  Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
  00-124 Warszawa,
  Al. Jana Pawła II 12
  z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej NOWEFIO/PROO/ROHiS 2022.

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.