Ocena formalna ofert złożonych w konkursie FIO 2020 Priorytety 2-4 zakończona!

30 grudnia, 2019

Zakończyliśmy ocenę formalną ofert złożonych w konkursie FIO 2020, Priorytety 2-4.

Wszystkie oferty zostały poddane ocenie formalnej. Na 2314 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 12 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim oferentom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

Poniżej znajduje się lista ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej, a także lista ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu FIO 2020, Priorytety 2-4, oferentom, których oferty zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy przesłać:

  • drogą pocztową;
  • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fio@niw.gov.pl;
  • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa, Al. Jana Pawła II 12. z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej FIO 2020, Priorytety 2-4.

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Lista Ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania (pdf)

Lista Ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania (pdf)