Ocena formalna ofert złożonych w konkursie NOWEFIO 2021 zakończona

1 kwietnia, 2021

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie NOWEFIO 2021.

Wszystkie Oferty zostały poddane ocenie formalnej. Na 2230 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 4 nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe Oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Oferentom na adres poczty elektronicznej podany w Ofercie.

Poniżej zamieszczona została lista ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej a także lista ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu NOWEFIO 2021, Oferentom, których Oferty zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy przesłać:

  • drogą pocztową;
  • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres fio@niw.gov.pl;
  • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej NOWEFIO 2021.

W przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego, w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Lista Ofert zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania

Lista Ofert odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania