Ocena formalna ofert złożonych w konkursie PROO 1b 2020 zakończona

22 maja, 2020

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie PROO 1b 2020.

Wszystkie Wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 32 wnioski złożone w Systemie Obsługi Dotacji, 17 nie spełniło kryteriów formalnych. Pozostałe Wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we Wniosku.

Poniżej zamieszczona została lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej a także lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu PROO 1b 2020 Wnioskodawcom, których Wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy wnieść przy użyciu Generatora Wniosków.

Odwołania złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

Lista Wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania.

Lista Wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania.