Ocena formalna ofert złożonych w konkursie „WOW w NGO! Edycja 2023” zakończona!

27 lipca, 2023

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje, że zakończono ocenę formalną ofert złożonych w konkursie „WOW w NGO! Edycja 2023” w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030.

 

Wszystkie złożone oferty zostały poddane ocenie formalnej.

 

W ramach konkursu na 346 ofert złożonych w Systemie Obsługi Dotacji, 1 nie spełniła kryteriów formalnych. Pozostałe oferty zakwalifikowały się do oceny merytorycznej.

 

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim Organizacjom na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Organizacjom, których oferty zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO.

 

Odwołanie należy przesłać:

  • drogą pocztową,
  • lub wysłać skan odwołania drogą elektroniczną na adres korpussolidarnosci@niw.gov.pl,
  • lub złożyć w punkcie podawczym NIW-CRSO: Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 00-124 Warszawa Al. Jana Pawła II 12 z dopiskiem: odwołanie od oceny formalnej w konkursie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”.

 

W przypadku nadania odwołania przesyłką pocztową o zachowaniu terminu do wniesienia odwołania decyduje data nadania na stemplu pocztowym, zaś w przypadku nadania przesyłką kurierską decyduje data wpływu do NIW-CRSO. Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 

W przypadku uznania odwołania, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zwraca ofertę NIW-CRSO w celu skierowania jej do oceny merytorycznej.