Ocena formalna PROO 1a zakończona

21 marca, 2019

Mamy dobre wiadomości dla wszystkich, którzy złożyli wnioski w konkursie w ramach Priorytetu 1a PROO. Wszystkie wnioski poddaliśmy ocenie formalnej. W konkursie złożono 3868 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowaliśmy 3859 wniosków, które uzyskały pozytywną ocenę formalną.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 1a 2019

Lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej PROO Priorytet 1a 2019

Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie udostępniona wszystkim wnioskodawcom w Systemie Obsługi Dotacji oraz przesłana na adres poczty elektronicznej podany w SOD.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wnioskodawcom, których wnioski nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wynikach oceny. Odwołanie od wyniku oceny formalnej może zostać złożone wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji (w zakładce Oceny). Odwołanie złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.