Ocena formalna wniosków złożonych w konkursie PROO priorytet 4 zakończona

20 kwietnia, 2020

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie PROO priorytet 4, Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich edycja 2020.

Wszystkie złożone w Systemie Obsługi Dotacji wnioski zostały poddane ocenie formalnej. Na 107 złożonych wniosków, 2 nie spełniły kryteriów formalnych. Pozostałe wnioski zakwalifikowały się do oceny merytorycznej. Informacja o wyniku oceny formalnej zostanie przesłana wszystkim wnioskodawcom na adres poczty elektronicznej podany we wniosku.

Poniżej zamieszczona została lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, a także lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej. Zgodnie z Regulaminem konkursu PROO 4, edycja 2020 wnioskodawcom, których wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy wnieść w Systemie Obsługi Dotacji.

Odwołania złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej – do pobrania

Lista wniosków odrzuconych w wyniku oceny formalnej – do pobrania