Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne, Edycja 2024

16 kwietnia, 2024

Ogłoszenie PROO 5 2024

Od 30 kwietnia 2024, od godziny 14.00 będzie można złożyć wniosek w ramach Priorytetu 5 Wsparcie doraźne, Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Edycja 2024.

 

 

Obszary wsparcia

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 

  1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji)  istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

 

Termin naboru wniosków

Nabór wniosków będzie miał charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 30 kwietnia od godz. 14:00 do dnia 30 listopada do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Dotacja przyznana w ramach Konkursu, musi zostać wykorzystana nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

 

 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku

W dniu 15 kwietnia na posiedzeniu Rady NIW-CRSO, w odpowiedzi na głosy środowiska pozarządowego wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie konkursu PROO, edycja 2024.

 

Zmiana dotyczyła uelastycznienia możliwości aplikowania o granty w ramach PROO 5, w związku z czym wykluczonymi z możliwości aplikowania o wsparcie PROO 5 2024 będą podmioty, które otrzymały dofinansowanie w edycji PROO:

 

  • w Priorytetach 1a oraz 2a w edycji 2022-2023;
  • w Priorytetach 3 oraz 4 w edycji 2023;
  • w Priorytecie 5 w edycji 2023 w tej samej ścieżce („Pomoc doraźna” lub/i „Życie publiczne” lub/i „Członkostwo”);

oraz podmioty zakwalifikowane do dofinansowania w ramach edycji 2024 Programu w Priorytetach 1a, 3 oraz 4.

 

W praktyce oznacza to, że nieuprawniona do aplikowania o środki w ramach PROO 5, edycja 2024 będzie:

 

  • organizacja, która otrzymała dotację na realizację PROO w Priorytetach 1a, 2a, 3 i 4 i w 2024 realizować będzie zadanie;

oraz/lub

 

  • organizacja, która w 2023 roku otrzymała dotacje w PROO 5 – w tej samej ścieżce (czyli – jeżeli organizacja otrzymała dotację w ramach PROO 5 2023 „Pomoc doraźna”, będzie uprawniona tylko do udziału o ubieganie się o środki w ramach ścieżek „Życie publiczne” i „Członkostwo”, a nie będzie uprawniona do ubiegania się o dotacje w ramach ścieżki „Pomoc doraźna”).

Webinar informacyjny

30 kwietnia o godzinie 12.00 odbędzie Webinar informacyjny na temat konkursu PROO 5, z którego nagranie zostanie umieszczone także na kanale Youtube NIW-CRSO.

 

Link do webinaru: https://niwcrso.clickmeeting.com/proo-5-2024-webinar-informacyjny

 

 

Dodatkowe pytania

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 451 163 578 w dni robocze, w godzinach 10.00 – 15.00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

 

Wszystkie dokumenty znajdują się pod adresem: generator.niw.gov.pl