Ogłoszenie o zamówieniu 2/PN/2019 – Produkcja w technice whiteboard animacji informacyjno-edukacyjnej Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO

30 września, 2019

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariusza i produkcja animacji informacyjno-edukacyjnej w technice whiteboard na temat Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO.

Data publikacji: 30.09.2019 r.

Termin składania ofert: 15.10.2019 r. godz. 11:15

– Ogłoszenie o zamówieniu nr 603515-N-2019

– Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

– Formularz Ofertowy – zał. nr 2

– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3

– oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 4

– wykaz usług – zał. nr 5

– wykaz osób – zał. nr 6

– oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 8