Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
DRUKUJ STRONĘ

OPP

news.png

Organizacjami pożytku publicznego mogą być:

 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółki akcyjne i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

które prowadzą działalność pożytku publicznego nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata (ten warunek nie dotyczy ochotniczych straży pożarnych) i spełniają łącznie następujące wymagania:

1.
kierują działalność statutową do ogółu społeczności lub określonej grupy, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa – w przypadku stowarzyszeń ich działalność statutowa nie może się ograniczać tylko do działalności na rzecz własnych członków),
2.
mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego,
3.
przeznaczają nadwyżkę przychodów nad kosztami, czyli dochód organizacji, na działalność pożytku publicznego,
4.
posiadają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru:
 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni),
5.
członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6.
statut organizacji (lub inne akty wewnętrzne, np. jeśli organizacja ubiegająca się o status OPP nie działa na podstawie statutu, ale innych dokumentów) musi zabraniać:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Status organizacji pożytku publicznego nadaje sąd rejestrowy na wniosek zainteresowanej organizacji.

Aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego, organizacja składa w sądzie rejestrowym odpowiedni wniosek wraz z załącznikami, w których potwierdza spełnienie wymagań określonych w art. 20 i 22 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571):

 • KRS-Z20  i  KRS-W-OPP –  organizacje już zarejestrowane w KRS (np. stowarzyszenia czy fundacje),
 • KRS-Z21  i  KRS-W-OPP –  organizacje, które nie miały obowiązku rejestracji w KRS (np. uczniowskie kluby sportowe czy parafie).

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Organizacja staje się organizacją pożytku publicznego w momencie wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o nadaniu jej tego statusu, a nie z chwilą złożenia wniosku do sądu rejestrowego.

Podstawa prawna

Niw Bip
OPP
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
NIW
27 marca, 2021 08:37
Wprowadził informację do BIP:
NIW
27 marca, 2021 08:37
Ostatnio modyfikował:
Martyna Leciak
6 maja, 2024 14:59
Historia zmian:

Zaktualizowane 2024-05-06 @ 14:59:59 [aktualna wersja] przez NIW

Zaktualizowane 2024-05-06 @ 14:59:59 przez Martyna Leciak

Zaktualizowane 2024-05-06 @ 14:59:40 [zapisana automatycznie] przez Martyna Leciak

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare