Fundusz Wspierania OPP

Celem Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Dysponentem tego państwowego funduszu celowego jest Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dyrektor NIW-CRSO).

Środki finansowe FWOPP pochodzą z:

  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanego przez organizacje, które straciły status organizacji pożytku publicznego,
  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanego w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy, oraz należnych odsetek,
  • odsetek od wolnych środków przekazanych przez Dyrektora NIW-CRSO w zarządzanie Ministrowi Finansów.

Środki z FWOPP będą rozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert.

 

Na rachunek bankowy FWOPP  27 1130 1017 0080 0993 3220 0007 organizacje pożytku publicznego przekazują środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli:

  • straciły status organizacji pożytku publicznego i na dzień wydania postanowienia sądowego posiadają niewydatkowane środki finansowe pochodzące z 1% podatku – na wpłatę mają 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia,
  • Dyrektor NIW-CRSO wydał decyzję zobowiązującą do zwrotu nieprawidłowo wydanych środków finansowych pochodzących z 1% podatku, tj. wydatkowanych w innym celu niż na prowadzenie działalności pożytku publicznego, na podstawie kontroli zleconej przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego lub kontroli przeprowadzonej przez inny organ kontroli państwowej, naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego – kwota podlegająca zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki są określone w tej decyzji,
  • Dyrektor NIW-CRSO wydał decyzję zobowiązującą do zwrotu środków finansowych pochodzących z 1% podatku przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za dany rok podatkowy – kwota podlegająca zwrotowi i termin, od którego nalicza się odsetki są określone w tej decyzji.

 

Podstawa prawna

art. 27ab, art. 21 ust. 7 pkt 2, art. 27 ust. 2a, art. 27aa ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

art. 78d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.)

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Martyna Leciak 21 września 2018 3:48:25
Wprowadził informację do BIP Martyna Leciak 21 września 2018 3:48:25
Ostatnio modyfikował: Martyna Leciak 1 lipca 2020 3:39:03