Oświadczenie NIW-CRSO w sprawie doniesień medialnych

14 sierpnia, 2019

W nawiązaniu do niektórych doniesień medialnych z dnia 14 sierpnia b.r., odnoszących się do Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pragnie poinformować, że wszystkie oferty i wnioski, którym przyznano dotację – zarówno w konkursach FIO 2019, jak i PROO 2019 w Priorytetach 1, 3 i 4 –  zostały złożone przez uprawnione do tego podmioty i poddane ocenie merytorycznej przez 2 niezależnych zewnętrznych ekspertów, zgodnie z obowiązującą prawnie procedurą. Ocena została dokonana na podstawie kryteriów zawartych w ustawie o NIW, zgodnych z międzynarodowymi standardami oceny, w tym np. stosowanymi przy ocenie projektów przez Komisję Europejską. Oceniający eksperci mają doświadczenie w zakresie tematyki społecznej, w tym w działalności społecznej w organizacjach pozarządowych. Spośród najwyżej ocenionych wniosków, komisja konkursowa lub panel ekspertów wybiera te rekomendowane do dofinansowania, zgodnie z regulaminami poszczególnych konkursów:

W Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich eksperci do paneli byli wybierani w sposób losowy, zgodnie z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. poz. 2149). Programy PROO i FIO mają na celu wspieranie realizacji projektów obywatelskich oraz rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych.

Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pragnie podkreślić, że wszystkie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki z programów NIW-CRSO na jednakowych dla wszystkich zasadach. Dofinansowane wnioski wpisują się w cele Programów i są zgodne z ich regulaminami. Od początku roku dotacje w ramach obu Programów otrzymały łącznie 352 organizacje pozarządowe.
Kompletne listy rankingowe dotacji przyznanych w poszczególnych konkursach znajdują się na stronie www.niw.gov.pl: