Październikowa aktualizacja wykazu OPP – 1% za 2018 rok

4 października, 2019

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) zaktualizował  3 października 2019 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok w 2019 roku.

Z wykazu wg stanu na 10 września 2019 roku, zawierającego 8 954 organizacje pożytku publicznego, zostało usuniętych 25 organizacji:

  • 21 organizacji, które zostały postawione w stan likwidacji,
  • 1 organizację, której wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
  • 3 organizacje, które zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zaktualizowany wykaz zawiera 8 929 organizacji pożytku publicznego.

Wykaz dostępny jest w trzech różnych formatach pliku (pdf, xlxs i ods).

Kolejna aktualizacja wykazu odbędzie się w połowie listopada.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO usuwa z wykazu organizacje, w przypadku których po 30 listopada roku podatkowego:

  • wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informację o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • wykreślono z Krajowego Rejestru Sądowego informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego albo organizację.