Pierwsze posiedzenie Rady NIW-CRSO III kadencji

23 lutego, 2024

radaniwiiikadencji

 

 

Wczoraj rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Rady NIW-CRSO III kadencji. Spotkanie było okazją do dyskusji m.in. na temat stanu wdrażania programów społeczeństwa obywatelskiego oraz regulaminu otwartego konkursu ofert „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024. Posiedzenie będzie kontynuowane 11 marca br.

 

 

Pierwsza część posiedzenia została poświęcona kwestiom formalnym oraz merytorycznym, które są związane z działalnością NIW-CRSO. W pierwszej kolejności przejęty został protokół z posiedzenia Rady II kadencji, które odbyło się 18.01.2024 r., a następnie omówiono stan wdrażania programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przez NIW-CRSO. W dalszej części spotkania głos zabrał Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO, który przedstawił przyszłe zaangażowanie Instytutu w projekty międzynarodowe.

 

Przebieg drugiej części posiedzenia zdominowała dyskusja na temat regulaminu konkursu „Partnerstwo dla wolontariatu”, edycja 2024 na wybór Partnerów Regionalnych i Lokalnych Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030. Warto podkreślić, że dyskusja członków Rady na ten temat była poprzedzona niedawnymi warsztatami konsultacyjnymi regulaminu konkursu, które odbyły się w KPRM. Wieloaspektowa dyskusja, dotycząca dokumentu zakończyła się w późnych godzinach popołudniowych. Temat, ze względu na ograniczenia czasowe, nie został wyczerpany. W związku z tym Rada podjęła decyzję o kontynuowaniu posiedzenia 11 marca br.

 

 

Skład Rady NIW-CRSO III kadencji:

 

  • Michał Braun – reprezentant Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego;
  • Anna Czyżewska – Federacja Mazowia, przedstawicielka strony pozarządowej;
  • Ewa Gałka – Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, przedstawicielka strony pozarządowej;
  • Łukasz Gorczyński – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, przedstawiciel strony pozarządowej;
  • Jan Grabkowski – starosta poznański, przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego;
  • Daniel Prędkopowicz – Fundacja Fundusz Współpracy, przedstawiciel strony pozarządowej;
  • Marek Rymsza – przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, powołany przez Prezydenta RP;
  • Agata Stafiej-Bartosik – Fundacja Ashoka, Innowatorzy dla dobra publicznego, przedstawicielka Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego;
  • Piotr Stec – przewodniczący Rady NIW-CRSO, reprezentant Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego;
  • Iwona Żukiert – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, przedstawicielka strony pozarządowej.

Rada NIW-CRSO to organ opiniodawczy w sprawach dotyczących Instytutu. Opiniuje plany i sprawozdania z działalności oraz plany i sprawozdania finansowe Instytutu. Ponadto do kompetencji Rady należy zatwierdzanie regulaminów konkursów w ramach programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję. Ustrój Rady regulują artykuły 9-12 ustawy o NIW-CRSO, wewnętrzny sposób funkcjonowania Rady określa regulamin.

 

Więcej informacji na temat Rady NIW