PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW PRIORYTET 5 – EDYCJA 2020

17 listopada, 2020

Nabór w ramach edycji 2020 PROO 5 został ogłoszony w dniu 28 lutego br. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 10.000 zł na:

  1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Na realizację dotacji w ramach konkursu zaplanowano 3 200 000 zł.

Nabór trwał do 27 października br. Złożonych zostało 1609 wniosków. W tym w ramach poszczególnych ścieżek:

  1. 1498 – POMOC DORAŹNA,
  2. 67 – ŻYCIE PUBLICZNE,
  3. 44 – CZŁONKOSTWO.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie na podstawie której do dofinansowania przeznaczono 375 wniosków na łączną kwotę 3 196 967,18 zł, w tym w podziale na poszczególne ścieżki:

  1. 351 – POMOC DORAŹNA,
  2. 12 – ŻYCIE PUBLICZNE,
  3. 12 – CZŁONKOSTWO.

Liczba udzielonych dotacji w podziale regionalnym przedstawia się następująco:

Województwo Liczba dotacji
dolnośląskie 20
kujawsko-pomorskie 12
lubelskie 10
lubuskie 3
łódzkie 16
małopolskie 43
mazowieckie 56
opolskie 9
podkarpackie 26
podlaskie 17
pomorskie 18
śląskie 31
świętokrzyskie 10
warmińsko-mazurskie 17
wielkopolskie 70
zachodniopomorskie 18

Na rok 2021 zaplanowana został kolejna edycja Priorytetu 5 PROO. Jeszcze w tym roku planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych Regulaminu konkursu na rok 2021.