Podsumowanie naboru wniosków Priorytet 5 – edycja 2021

11 stycznia, 2022

Nabór w ramach edycji 2021 PROO 5 trwał od 2021-04-08, godziny 14:00. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 10.000 zł na:

  • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Na realizację dotacji w ramach konkursu zaplanowano 2 560 000 zł.

Nabór trwał do 30 listopada br. Złożonych zostało 1456 wniosków. W tym w ramach poszczególnych ścieżek:

  • 1245 – POMOC DORAŹNA,
  • 149 – ŻYCIE PUBLICZNE,
  • 62– CZŁONKOSTWO.

Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie na podstawie której do dofinansowania przeznaczono 319 wniosków na łączną kwotę 2 559 935,72 zł, w tym w podziale na poszczególne ścieżki:

  • 2 230 278,82 zł – POMOC DORAŹNA,
  • 236 116,09 zł – ŻYCIE PUBLICZNE,
  • 93 540,81 zł – CZŁONKOSTWO.

Liczba udzielonych dotacji w podziale regionalnym przedstawia się następująco:

 

Województwo                     Liczba dotacji                
dolnośląskie 34
kujawsko-pomorskie 14
lubelskie 15
lubuskie 2
łódzkie 11
małopolskie 30
mazowieckie 58
opolskie 5
podkarpackie 14
podlaskie 10
pomorskie 16
śląskie 44
świętokrzyskie 7
warmińsko-mazurskie 9
wielkopolskie 41
zachodniopomorskie 9

Na rok 2022 zaplanowana został kolejna edycja Priorytetu 5 PROO.