Poszukujemy członków Komisji Konkursowej FIO edycja 2020 Priorytety 2-4.

9 lutego, 2020

W związku z Zarządzeniem Dyrektora NIW-CRSO w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2020, Priorytety 2-4 otwartego konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty, które biorą udział w konkursie, do wskazania kandydatów ze strony pozarządowej, którzy wejdą w skład Komisji Konkursowej.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem rolą Komisji jest dokonanie analizy i oceny złożonych ofert oraz przedłożenie Dyrektorowi NIW-CRSO opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendowaną listą ofert przeznaczonych do dofinansowania. Prace Komisji planowane są na przełomie lutego i marca br. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres FIO@niw.gov.pl do 16 lutego 2020 r. poprzez kwestionariusz zgłoszeniowy.

Jeżeli liczba zgłoszeń przekroczy dwa, osoby które wejdą w skład komisji zostaną wybrane  przez Dyrektora NIW-CRSO spośród osób zgłoszonych w otwartym naborze.

Załączniki:

  1. Kwestionariusz zgłoszeniowy.
  2. Zarządzenie nr 1/02/2020 Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w edycji 2020, Priorytety 2-4 otwartego konkursu ofert w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.