Premier Gliński i Minister Rzeczkowska: prowadzimy dialog z OPP w sprawie sprawiedliwego wyrównania środków z 1%

13 maja, 2022

W związku z przyjęciem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Komitet ds. Pożytku Publicznego i Ministerstwo Finansów kontynuują dialog z trzecim sektorem w celu wspólnego wypracowania szczegółowych rozwiązań wyrównującym organizacjom pożytku publicznego wpływy z 1%, które mogą zostać zmniejszone wskutek obniżenia podatku PIT z 17% do 12% oraz podniesienia kwoty wolnej do 30.000 zł. Wkrótce rozpoczną się kolejne szerokie konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania optymalnego i sprawiedliwego mechanizmu rekompensacyjnego.

 

Obecnie zaproponowany mechanizm składa się z dwóch elementów, które zostaną uruchomione, jeżeli wpływy sektora OPP ulegną zmniejszeniu wskutek obniżenia podatków oraz podniesienia kwoty wolnej. Pierwszy z nich to automatyczny algorytm, przekazujący organizacjom pozarządowym środki w proporcji do tego, co otrzymywały w latach ubiegłych, indeksując je wskaźnikiem średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących. Drugi, dodatkowy element, będzie miał formę otwartego konkursu ofert, którego zasady zostaną wypracowane w dialogu z organizacjami pozarządowymi.

 

-Wspólnie wypracowaliśmy ramy mechanizmu pozwalającego na sprawiedliwy podział środków dla sektora organizacji pożytku publicznego. Aby wypracować szczegóły, planujemy kolejne szerokie konsultacje z organizacjami pozarządowymi, w których wiodącą rolę odegrać ma Rada Działalności Pożytku Publicznego – ustawowy i pluralistyczny organ reprezentujący głos trzeciego sektora – powiedział prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów.

 

– W pełnym poszanowaniu i po partnersku będziemy kontynuować rozmowy z organizacjami pożytku publicznego. Zdajemy sobie sprawę, jak istotną rolę odrywają w społeczeństwie obywatelskim organizacje niosące pomoc, realizujące szczytne cele. Rozdysponowanie środków w ramach proponowanego konkursu ofert nie będzie arbitralne. Zasady przeprowadzenia konkursu zostaną wypracowane w dialogu z organizacjami pozarządowymi w ramach Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dzięki temu słyszalny będzie głos zarówno dużych, jak i małych OPP. Warto zaznaczyć, że dziś 70 proc. środków z 1 proc. PIT trafia do 100 największych organizacji pożytku publicznego – mówi Minister Finansów Magdalena Rzeczkowska.

 

Szczegóły mechanizmu opisane są poniżej.

 

Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pożytku określi w drodze rozporządzenia proporcje tego, w jakiej części wyrównanie środków nastąpi poprzez algorytm, a w jakiej w drodze otwartego konkursu ofert. Zaproponowany mechanizm gwarantuje, że co najmniej 30% środków zostanie przekazane poprzez algorytm i 30% w drodze otwartego konkursu ofert. Rozporządzenie Ministra Finansów określi dokładne proporcje, które mogą wynieść np. 50% / 50% lub 70% / 30 % na korzyść rozwiązania w formie algorytmu lub trybu konkursowego.

 

Zasady przeprowadzenia otwartego konkursu ofert zostaną określone przez RDPP, co będzie poprzedzone szerokim procesem konsultacji społecznych z wszystkimi organizacjami pozarządowymi, zarówno tymi największymi, jak i małymi lokalnymi podmiotami.

 

Ponadto w ustawie wprost określono datę, na którą dokonuje się porównania kwot przekazanych z 1% podatku należnego OPP w danym roku (31 lipca), a także datę przekazania przysługującej kwoty wyrównania poszczególnym OPP (15 września).

 

Dodatkowo przewidziano możliwość wskazania przez Ministra Finansów jednego organu, który będzie upoważniony do koordynacji zadań związanych z przekazaniem kwot poszczególnym OPP. Gwarantuje to otrzymanie środków w ramach wyrównania w stosunkowo krótkim czasie, dzięki czemu OPP będą mogły realizować swoje zadania w dotychczasowy sposób.