Procedura oceny ofert w Korpusie Solidarności

17 lutego, 2021

Trwa ocena merytoryczna ofert złożonych w ramach konkursów Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu, edycja 2021-2023 oraz Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu, edycja 2021-2023.

Wysoki poziom złożonych wniosków oraz w przypadku partnerów regionalnych możliwość wyboru tylko jednego partnera regionalnego w każdym województwie sprawił, że oferty wymagają wnikliwej analizy i skrupulatnej oceny.

Równolegle z oceną ofert trwa weryfikacja sprawozdań partnerów z realizacji zadań w latach 2019-2020. NIW-CRSO analizuje czy ci partnerzy we właściwy sposób realizowali dotychczasowe zadania i czy w przypadku ponownego wyboru gwarantują właściwą realizację programu.

Większość z partnerów ubiega się o ponowny wybór i możliwość współpracy przy realizacji programu.

Przewidujemy, że oceny zakończą się w lutym i wtedy ogłoszone zostaną listy rankingowe konkursów.