Przedstawiamy wyniki konkursu FIO 2020, Priorytety 2-4!

6 marca, 2020

W tegorocznej edycji FIO  organizacje złożyły 2314 ofert. O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach 3 priorytetów:

II. Aktywne Społeczeństwo

III. Aktywni Obywatele

IV. Silne Organizacje Pozarządowe.

Do dofinansowania rekomendowanych zostało 311 ofert, odpowiednio:

II. Aktywne Społeczeństwo – 202 oferty;

III. Aktywni Obywatele – 82 oferty;

IV. Silne Organizacje Pozarządowe – 27 ofert.

Punktacja dla każdego Priorytetu została ustalona oddzielnie, wobec czego dolna granica punktowa jest inna na każdej liście.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. Karty ocen złożonych ofert zostaną udostępnione w ciągu 30 dni poprzez System Obsługi Dotacji.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Oferent w ciągu 2 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu zobowiązany jest do przesłania do NIW-CRSO umowy lub pisemnej informacji o rezygnacji z realizacji zadania pod rygorem niepodpisania umowy.

Listy:

Priorytet 2 – lista rankingowa

Priorytet 2 – lista rezerwowa

Priorytet 3 – lista rankingowa

Priorytet 3 – lista rezerwowa

Priorytet 4 – lista rankingowa

Priorytet 4 – lista rezerwowa

Lista ofert z negatywną oceną merytoryczną