Rada Ministrów przyjęła Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030

19 czerwca, 2020

Rozwój istniejących Uniwersytetów Ludowych, rewitalizacja ich koncepcji wychowawczej oraz tworzenie nowych placówek, to kilka z celów Programu powstałego na wniosek Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotra Glińskiego.

Uniwersytety ludowe przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym i pomagają radzić sobie z wyzwaniami współczesnej rzeczywistości. Program ma szerokie oddziaływanie społeczne: od rozwoju kompetencji zawodowych i społecznych młodych bezrobotnych osób, poprzez edukację i zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu seniorów, zapobieganie wykluczeniu zawodowemu i walidację kwalifikacji, po kulturę ludową jako narzędzie budowy tożsamości lokalnej wspólnoty, kształtowanie postawy odpowiedzialności za „małe ojczyzny” i wychowywanie lokalnych liderów.

Placówki stosujące metody oparte na tzw. idei grundtvigiańskiej mają być miejscami o otwartej, przyjaznej atmosferze, nastawionymi na rozwój osobisty i aktywność społeczną. Takie miejsca nauki będą mogły przyciągnąć mniej aktywne społecznie osoby i dać im szansę zmiany życia na lepsze. Program odpowiada założeniom aktualnych polityk rozwoju edukacji dorosłych, których celem jest m.in. aktywne uczestnictwo i tworzenie kultury jako efektu kształcenia

Założenia Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 (PWRUL):

 • Budżet Programu: 100.000.000 zł (9,3 mln zł rocznie w latach 2020-2030)
 • Pięć priorytetów:
  • Priorytet 1. Wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych
  • Priorytet 2. Wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych
  • Priorytet 3. Wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechnienie edukacji grundtvigiańskiej
  • Priorytet 4. Wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych
  • Priorytet 5. Pomoc techniczna.

Wszystkie najnowsze informacje na temat Programu dostępne będą na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.