Zabezpieczony: Regulamin

REGULAMIN KONFERENCJI

 „Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, wyzwania”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w konferencji „Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia, perspektywy, wyzwania” zwanej dalej „Wydarzeniem”.
 2. Wydarzenie jest organizowane jest przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zielonej 18 (90-601 Łódź) – dalej NIST oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12 (00-124 Warszawa) – dalej NIW-CRSO, zwanych dalej łącznie „Organizatorami”.
 3. Organizacja Wydarzenia służy realizacji celów statutowych Organizatorów oraz umożliwieniu nawiązania wzajemnej współpracy przez uczestników wydarzenia.
 • 2

ORGANIZACJA WYDARZENIA

 1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba zaproszona w charakterze gościa lub prelegenta, która dokonała skutecznej rejestracji.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz:
 3. otrzymanie zaproszenia na Wydarzenie i
 4. pomyślne ukończenie procesu rejestracji na stronie www.niw.gov.pl/konferencja.
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu następuje poprzez oznaczenie właściwego pola wyboru (tzw. „checkboxa”) przy formularzu rejestracji.
 6. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest nieodpłatne i dobrowolne.
 7. Wydarzenie odbędzie się w dniu 3 kwietnia w godzinach 9.00-16.30.
 8. Miejscem organizacji Wydarzenia jest budynek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G w Łodzi.
 9. Celem Wydarzenia jest dyskusja na temat jakości współpracy sektora publicznego z sektorem pozarządowym, szukanie najkorzystniejszych kierunków rozwoju i pokazanie dobrych praktyk współdziałania sfery publicznej i NGO.
 10. Program Wydarzenia obejmuje: prelekcje, debatę oraz spotkanie informacyjne.
 11. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli środowisk akademickich.
 12. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż. obowiązujących na terenie obiektów, w których organizowane jest Wydarzenie.
 • 3

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW WYDARZENIA

 1. W czasie trwania Wydarzenia Organizatorzy będą zbierać materiał wideo i fotograficzny.
 2. Materiał, o którym mowa w ust. 1, może zawierać wizerunek uczestników Wydarzenia w zakresie oraz jakości pozwalającej na identyfikację tych osób.
 3. Również dla potrzeb rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji uczestników wydarzenia, stosowane będą informacje w zakresie umożliwiającym określenie tożsamości tych osób.
 4. Dane te stanowią tzw. „dane osobowe” w rozumieniu art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) i podlegają prawnej ochronie.
 5. Organizatorzy oświadczają, że są administratorami powyższych danych osobowych.
 6. W sprawach związanych z prywatnością i danymi osobowymi, z Organizatorami można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej (NIST: sekretariat@nist.gov.pl, NIW-CRSO: kontakt@niw.gov.pl), telefonicznie (NIST: 42 633 10 70, NIW: 22 468 44 00) lub pisemnie na adres jego siedziby.
 7. Organizatorzy powołali również Inspektorów Ochrony Danych (zgodnie z art. 37 RODO). Wiadomości do IOD prosimy kierować na adres e-mail: NIST: odo@nist.gov.pl, NIW-CRSO: apopiolkiewicz@niw.gov.pl.
 8. Wizerunek utrwalony w postaci materiału fotograficznego lub wideo może zostać opublikowany w charakterze filmu lub fotorelacji w Internecie – na stronach internetowych Organizatorów oraz na kanale NIW-CRSO w serwisie YouTube, na fan page’u NIW-CRSO w serwisie Facebook, oraz na profilach NIW-CRSO na Twitterze i Instagramie.
 9. Celem tych publikacji będzie wyłącznie realizacja statutowych zadań Organizatorów, które zostały zawarte w Statutach Organizatorów: https://www.nist.gov.pl/informacje/statut,24.html oraz https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/statut-NIW.pdf.
 10. Organizatorzy dołożą wszelkich starań w celu takiego wykadrowania zdjęć i ujęć oraz takiego doboru materiału podlegającego publikacji aby publikacje te nie naruszyły dóbr osobistych uczestników Wydarzenia.
 11. Dane służące do rejestracji, zawierające imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę podmiotu / instytucji reprezentowanej oraz opcjonalnie nr telefonu, nie będą ujawniane, publikowane w Internecie ani udostępniane innym podmiotom.
 12. Zbieranie oraz wykorzystywanie informacji stanowiących prawnie chronione dane osobowe opiera się na następujących podstawach:
 13. robienie zdjęć, nagrań wideo oraz ich późniejsza obróbka i selekcja, a ostatecznie publikacja (udostępnienie przez upublicznienie) realizowane są w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) mając na uwadze cele statutowe Organizatorów;
 14. prowadzenie rejestracji służy zapewnieniu aby każdy uczestnik spełniał wymagania określone w niniejszym Regulaminie (w szczególności był osobą zaproszoną) oraz zapewnieniu odpowiedniej ilości materiałów edukacyjnych i zapewnieniu zaplecza cateringowego, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 15. Każdemu Uczestnikowi wydarzenia przysługują prawa przewidziane przepisami o ochronie danych osobowych, a Organizatorzy oświadczają, że dołożą starań w celu ich należytej oraz terminowej realizacji.
 16. Prawami tymi są:
 17. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 18. prawo dostępu do danych osobowych (uzyskania ich kopii),
 19. prawo do wezwania administratora do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 20. prawo do wezwania administratora do ograniczenia przetwarzania,
 21. prawo do przeniesienia danych (przekazania ich kopii innemu podmiotowi),
 22. prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 23. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 24. Zawiadamiamy, że z powyższych praw wolno korzystać zarówno w stosunku do całości, jak i tylko części posiadanych przez Organizatorów informacji, w tym zdjęć lub nagrań (np. wolno prosić o usunięcie konkretnego zdjęcia z fotorelacji).
 25. Z uwagi na fakt, że Organizatorzy nie posiadają dodatkowych informacji, które pozwoliłyby im na ustalenie wizerunku osoby na podstawie jej imienia i nazwiska (zgodnie z art. 11 ust. 1 RODO), w celu skorzystania z powyższych praw, Organizatorzy proszą o wskazanie konkretnych zdjęć lub przedziału czasowego nagrania, którego wniosek dotyczy.
 26. Dane utrwalone w postaci materiału wideo oraz fotograficznego, który zostanie opublikowany, będą przetwarzane przez okres 5 lat. Pełen zebrany materiał będzie przez Organizatorów selekcjonowany i obrabiany nie dłużej niż przez trzy miesiące.
 27. Dane rezerwacyjne będą przechowywane przez Organizatorów przez okres dwóch lat.
 28. W związku z realizacją Wydarzenia, Organizatorzy mogą korzystać z usług firm zewnętrznych, które pod nadzorem i na udokumentowane polecenie Organizatorów, dokonywać będą również prac na danych osobowych. Podmioty te należą do następujących tzw. „kategorii”:
  1. dostawca usługi poczty elektronicznej;
  2. dostawca oprogramowania jako usługi (w tym platformy rezerwacyjnej);
  3. podmiot świadczący usługę wysyłki masowej;
  4. podmiot świadczący hosting danych;
  5. podmiot zapewniający obsługę w zakresie IT.
 29. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
 30. Podanie danych jest wymagane postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa.
 • 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Wydarzenia
  z uzasadnionych powodów.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Wydarzenia http://niw.gov.pl/konferencja oraz w miejscu organizacji Wydarzenia.
 3. Sprawy dotyczące Wydarzenia nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody oraz ewentualne wypadki, do których mogłoby dojść podczas Wydarzenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2019 r.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Jolanta Wierzbicka 1 marca 2019 9:24:33
Wprowadził informację do BIP Jolanta Wierzbicka 1 marca 2019 9:24:33
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 1 marca 2019 12:37:07